Gå til indhold

Handelsbetingelser for Storeteam A/S's webshop

Handelsbetingelser for Storeteam A/S's Webshop

Storeteam A/S 
Havnevej 3 B
2670 Greve
TLF: +4588911725

EMAIL: info@storeteam.dk
CVR: 35680640

 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for Storeteams webshop, i det omfang, der ikke foreligger anden skriftlig aftale.

 

1. AFTALEINDGÅELSE

Det forudsættes at køber ved bestilling har bekendtgjort sig med disse salgs- og leveringsbetingelser. En bestilling gennemført i internetbutikken anses som et tilbud accepteret, når bestillingen er modtaget af Storeteam og ordrebekræftelse er afsendt af Storeteam til køber.

Såfremt der inden en ordres gennemførelse sker ændringer af moms, told eller eksportafgifter, eller der som følge af regeringsindgreb eller lovgivning her eller i udlandet kommer uforudsete tillæg og omkostninger, har sælger ret til at ændre priserne med disse ændringer.

Ved modtagelse af ordrebekræftelsen skal køber kontrollere, at ordrebekræftelsen er korrekt og stemmer overens med bestillingen. Såfremt køber bemærker fejl i ordrebekræftelsen, skal køber kontakte Storeteam hurtigst muligt. I modsat fald accepterer køber ordrebekræftelsen som udtryk for parternes aftale.

For at indgå aftale mellem køber og Storeteam kræver det, at køber oplyser følgende informationer i Storeteams webshop.

navn, adresse, telefon, email samt cvr.

Da Storeteam udelukkende sælger til virksomheder (B2B) er alle transaktioner i.h.t. Aftaleloven og ikke købeloven.

 

2. PRISER

Priser i alt vores materiale, trykt, mundligt og på Internet, er angivet ex. moms og uden fragt. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Priser er angivet uden ekspeditionsgebyr eller andre gebyrer.

Den aftalte pris for de bestilte varer fremgår af Storeteams ordrebekræftelse.

Storeteam er berettiget til at fakturere Køber for betaling for varer, efterhånden som leveringen sker.

Priserne på webshoppen er alene gældende i Danmark. Skal varen leveres til ikke brofaste øer i Danmark eller udenfor Danmarks grænser, opkræves et tillæg for fragt.

 

3. BETALING

I Storeteams webshop kan der betales med:

Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Bankoverførsel.

Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra Storeteams leverandører. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved modtagelse af ordrebekræftelsen. Ved betaling med kreditkort betaler Køber kortgebyret, hvor der fra kontoudsteder er pålagt gebyr.

Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Betaling ved fremsendt faktura er kun muligt ved forudgående aftale.

De af Storeteam fremsendte fakturaer forfalder til betaling netto kontant, med mindre andet fremgår af fakturaen.

Der er en nem mulighed for finansiering ved beløb over 10.000 kr over 24-36-48 og 60 mdr. til meget lav rente. For at benytte denne mulighed kontaktes Storeteam.

Ved forsinket betaling er Storeteam berettiget til at opkræve morarenter på 2% pr. påbegyndt måned af det samlede udestående fra forfaldsdagen. Forsinket betaling af en faktura anses altid som væsentlig misligholdelse af aftalen.

Såfremt der leveres løbende, og der foreligger forsinket betaling fra Købers side af en fremsendt faktura, er Storeteam berettiget til at tilbageholde evt. fremtidige leverancer til Køber eller suspendere yderligere arbejde og/eller i denne forbindelse kræve senere leveringstidspunkter udsat med en periode svarende til Købers forsinkelse med betalingen.

 

4. FORSENDELSE, LEVERINGSTID OG FORSINKELSE

Leveringstiden for lagervarer er i de fleste tilfælde 14 arbejdsdage, den forventede leveringstid vil fremgå af ordrebekræftelsen.

Levering finder sted hurtigst muligt, med mindre andet er skriftligt aftalt. Storeteam forbeholder sig ret til at foretage delleverancer.

Forsendelse sker med fragtmand. Produkter der leveres af fragtmand, leveres til adressen (i fagsprog ”til kantstenen”).

Er leveringstid anført, gælder den med forbehold af force majeure, uheld, mulig forsinkelse af bestilte materialer og forsinkelse af fabrikationen som følge af værkstedsuheld og forsinkelser fra sælgers underleverandører. Foreligger forsinkelse kan såvel køber som Storeteam ved skriftlig meddelelse til den anden part frigøre sig for købet/ salget, såfremt forsinkelsen overstiger 3 måneder.

Såfremt et produkt er udgået eller i restordre, kan Storeteam ikke holdes ansvarlig for forsinkelser og eventuelle omkostninger grundet forsinkelser. Såfremt der måtte være længere leveringstid, vil køber vil efterfølgende blive oplyst herom.

Alle forsendelser sker for købers regning og risiko. Ordren anses som leveret, når varerne er afstendt. Såfremt en afsendelse udskydes på grund af Købers forhold, overgår risikoen til Køber fra den dag, det solgte skulle være afsendt. Såfremt storeteam skønner, at der bliver behov for speciel emballering, udføres denne for købers regning.

 

5. MODTAGELSE OG REKLAMATION

Storeteam modtager ikke produkter retur uden særlig forudgående skriftlig aftale.

Returvarer modtages kun i ubeskadiget stand og i original emballage.

Aftales dette skriftligt, betaler køber returomkostningerne. Sælger forbeholder sig ret til 15 % fradrag/håndteringsgebyr, dog minimum 150,- DKK i fakturaprisen for returvarer.

Specielt fremstillede eller hjemtagne varer tages ikke retur. Varer til en værdi under 350,- DKK tages ikke retur.

Køber er forpligtet til at modtage varerne på det i ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamationer angående fejl og mangler skal ske skriftligt til sælger inden 3 dage fra levering og inden produkterne bliver sat op/tages i reel brug. Undlader køber at reklamere indenfor denne frist, kan køber ikke senere påberåbe sig evt. mangler. Storeteam forpligter sig til snarest muligt at reparere, ombytte eller på anden måde udbedre eventuelle fejl og mangler. Køber ikke er berettiget til at ophæve handlen, så længe Storeteams afhjælpnings- eller omleveringsforsøg pågår.

Storeteam  har intet ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte omkostninger som følge af mangelfuld levering.

 

6: PRODUKTANSVAR

Storeteam dækker ikke inddirekte tab forårsaget af sælgers produkter. Herunder, men ikke alene, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Storeteam er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, der ikke er en del af det af Storeteam leverede. Storeteam er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet og/ eller monteret af køber -heller ikke selvom Storeteams produkter indgår. I den udstrækning, Storeteam måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Storeteam skadesløs i samme omfang. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning iht. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Storeteam og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås forårsaget ved leverancen.

 

7. PRODUKTGARANTI

Storeteam yder 12 mdr. produktgaranti i henhold til købelovensbestemmelser om B2B handel, hvis det godtgøres at disse skyldes fejl i varens konstruktion eller fremstilling. Denne garanti forpligter Storeteam til snarest muligt at ombytte, reparere eller på anden måde udbedre de fejlramte varer. Ombytning eller udbedringer finder sted hos Storeteam. Produktgarantien dækker ikke hvis fejlen henføres til slitage, forkert brug, mangelfuld vedligeholdelse eller fejl og mangler som kunne konstateres ved modtagelsen.

 

8. LOVVALG OG VÆRNETING

Tvist mellem parterne, der udspringer af Betingelserne, Aftalen eller Storeteams ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på Storeteams til enhver tid værende hjemsted.